Privacy- en cookiebeleid

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 14 december 2021.

1. Inleiding

NIYA Vastgoed Beheer B.V. verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer informatie over onze cookies) met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door NIYA Vastgoed Beheer B.V. geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Wie is NIYA Vastgoed Beheer B.V.?

NIYA Vastgoed Beheer B.V. is sinds 2006 de specialist voor beheer van vastgoedportefeuilles en de verhuur van woningen (en kamers) in en rondom Rotterdam.

De dienstverlening van NIYA Vastgoed Beheer B.V. is bijzonder uitgebreid. Onderstaand worden enkele voorbeelden gespecificeerd van activiteiten die de kern vormen van onze dienstverlening.

 • Het verhuren van woningen
 • Administratief beheer (o.a. het opmaken en paraferen van huurcontracten, het versturen van aanmaningen en het afhandelen van facturaties energieleveranciers)
 • Technisch beheer (o.a. het verzorgen van de controle op de technische infrastructuur, het onderhoud van het pand en begeleiding op de inkoop van diverse diensten)

NIYA Vastgoed Beheer B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24395312) is gevestigd op het adres Alkmaardermeer 9 (3068 KL) te Rotterdam. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@niya.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)10 413 56 77.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door NIYA Vastgoed Beheer B.V.?

Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • bruto jaarinkomen
 • leeftijd
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@niya.nl. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door NIYA Vastgoed Beheer B.V. verwerkt?

Door NIYA Vastgoed Beheer B.V. worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor NIYA Vastgoed Beheer B.V. een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. Hoe lang worden persoonsgegevens door NIYA Vastgoed Beheer B.V. bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat NIYA Vastgoed Beheer B.V. uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens door ons in eerste instantie zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat.

Categorie Bewaartermijn
Directe persoonsgegevens Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat
Indirecte persoonsgegevens Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

7. Delen van persoonsgegevens

NIYA Vastgoed Beheer B.V. zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door NIYA Vastgoed Beheer B.V. organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door NIYA Vastgoed Beheer B.V. geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van NIYA Vastgoed Beheer B.V. blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van NIYA Vastgoed Beheer B.V. achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier analytische programmatuur

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van NIYA Vastgoed Beheer B.V. achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat NIYA Vastgoed Beheer B.V. gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door NIYA Vastgoed Beheer B.V. geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van NIYA Vastgoed Beheer B.V.) tussenkomst toe is benodigd.

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van NIYA Vastgoed Beheer B.V. heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door NIYA Vastgoed Beheer B.V. in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NIYA Vastgoed Beheer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@niya.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

10. Links

Op de website van NIYA Vastgoed Beheer B.V. worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. NIYA Vastgoed Beheer B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door NIYA Vastgoed Beheer B.V. worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

CookieDoelOpslagperiode
NIDDeze cookie bevat een unieke ID die wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u op een resultatenpagina wilt laten zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt hebben filter ingeschakeld. Een cookie genaamd ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ heeft een vergelijkbaar doel voor YouTube en wordt ook gebruikt om problemen met de service op te sporen en op te lossen.6 maanden
1P_JARDeze cookie bevat een unieke ID die wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u op een resultatenpagina wilt laten zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u SafeSearch van Google wilt hebben filter ingeschakeld1 maand
CONSENTEen cookie van derden die YouTube (Google) gebruikt om de goedkeuring voor het gebruik van inhoud van derden op te slaan in frames – google.com/policies/privacy Derde partij Aanhoudend20 jaar
_gatWordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verminderen1 minuut
_gidWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden24 uur
_gaWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden26 maanden
PrivacyCookieNoticeWordt gebruikt om de tijd op te slaan dat onze toestemming voor cookies geldig is790 dagen
__Secure-3PSIDCCWordt gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen1 jaar
__Secure-1PSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
Wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op Google-sites, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.2 jaar
SIDCCWordt gebruikt om de identificatie van vertrouwd webverkeer te bieden1 jaar
SIDWordt gebruikt om advertentieweergave of retargeting te bieden en om fraudepreventie te bieden2 jaar
SSID
SAPISID
APISID
Wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op Google-sites, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. Met SSID-, APISID- en SAPISID-cookies kan Google gebruikersinformatie verzamelen voor video’s die door YouTube worden gehost2 jaar
HSIDWordt gebruikt om fraudepreventie te bieden2 jaar
SEARCH_SAMESITEDeze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de browser deze cookie samen met cross-site-verzoeken verzendt2 jaar

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

12. Hoe NIYA Vastgoed Beheer B.V. uw persoonsgegevens beveiligt

NIYA Vastgoed Beheer B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@niya.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van NIYA Vastgoed Beheer B.V. bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van NIYA Vastgoed Beheer B.V. vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in uw adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door NIYA Vastgoed Beheer B.V. wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat u kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)